Kategori: Noter

Değerli Kağıtlar ve Bedelleri

DEĞERLİ KAĞITLAR VE BEDELLERİAmaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2019 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etmektir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 210 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Değerli kağıt bedelleri MADDE 3 – (1) […]

Read More

Noterlik Kanunu

Noterlik Kanunu Kanun Numarası : 1512 Kabul Tarihi : 18/1/1972 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 5/2/1972 Sayı: 14090 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 11 Sayfa: 408 Yürürlük Tarihi : Yayımından üç ay sonra (Madde – 209) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Noterlik mesleği Madde 1 – Noterlik bir kamu hizmetidir. Noterler, hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları […]

Read More

2019 Yılı Noterlik Ücret Tarifesi

2019 YILI NOTERLİK ÜCRET TARİFESİNoter ücreti Madde 1- Noterler, yaptıkları işlemlerden Harçlar Kanunu’na göre aldıkları harçların yüzde otuzu oranında noter ücreti alırlar. Bu ücret, bir noterlik işleminde 4,94 TL’den az olamaz. Bu suretle hesaplanan ücret miktarlarında (0,5 KR’nin) yarım kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz. Düzenleme ücreti Madde 2 – Noterler, yaptıkları vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesinden 223,20 TL […]

Read More

2019 Yılı Noter Harçları

2019 YILI NOTER HARÇLARINoter Harçları I. Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar: 1.Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza için(Binde 1,13)(Ek paragraf: 29/3/2018-7104/21 md.) Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devrine ilişkin işlemlerde, alım satım bedeli üzerinden (Alınacak harcın miktarında, bu fıkrada düzenlenen üst sınır dikkate alınmaz.)(Binde […]

Read More