Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ve Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ VE ÖDENECEK YILLIK VERGİ TUTARI

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/1/2019 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının tespit ve ilan edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Vergileme ölçü ve hadleri

MADDE 3 – (1) 197 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin;
İkinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan taşıt değerleri ve vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne,
Dördüncü fıkrasında, “Taşıt değerlerinin hesabında yüz Türk lirasına, ödenmesi gereken vergi miktarlarında ise bir Türk lirasına kadar olan kesirler dikkate alınmaz.” hükmüne
yer verilmiştir.
(2) 2018 yılı için yeniden değerleme oranı % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiş ve 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503) ile ilan edilmiş bulunmaktadır. Ayrıca 30/12/2018 tarihli ve 537 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve Geçici 8 inci maddesindeki (I/A) sayılı tarifelerinde yer alan taşıtlar için 2019 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, 2019 yılı tutarları
%15,9 (onbeş virgül dokuz) oranında artırılarak belirlenmiştir.
(3) Buna göre, 1/1/2019 tarihinden itibaren motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve Geçici 8 inci maddesindeki (I/A) sayılı tarife yeniden belirlenmiştir.

Motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri MADDE 4 – (1)

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(I) Sayılı Tarife

1 – Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

Motor Silindir Hacmi  (cm³) Araç Değeri 1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1300 cm³ ve aşağısı 46.300 TL’ye kadar 861 TL 600 TL 336 TL 254 TL 90 TL
46.300 TL ile 81.100  TL arası 946 TL 660 TL 369 TL 280 TL 99 TL
81.100 TL üzeri 1.033 TL 720 TL 403 TL 305 TL 108 TL
1301 – 1600 cm³’e kadar 46.300 TL’ye kadar 1.499 TL 1.124 TL 652 TL 461 TL 177 TL
46.300 TL ile 81.100 TL arası 1.649 TL 1.236 TL 717 TL 506 TL 194 TL
81.100 TL üzeri 1.799 TL 1.349 TL 782 TL 552 TL 212 TL
1601 – 1800 cm³’e kadar 115.900 TL’ye kadar 2.911 TL 2.276 TL 1.339 TL 817 TL 317 TL
115.900 TL üzeri 3.176 TL 2.482 TL 1.462 TL 892 TL 346 TL
1801 – 2000 cm³’e kadar 115.900 TL’ye kadar 4.586 TL 3.532 TL 2.076 TL 1.236 TL 487 TL
115.900 TL üzeri 5.003 TL 3.854 TL 2.265 TL 1.349 TL 531 TL
2001 – 2500 cm³’e kadar 144.800 TL’ye kadar 6.879 TL 4.994 TL 3.120 TL 1.864 TL 738 TL
144.800 TL üzeri 7.505 TL 5.448 TL 3.403 TL 2.034 TL 805 TL
2501 – 3000 cm³’e kadar 289.700 TL’ye kadar 9.591 TL 8.344 TL 5.213 TL 2.804 TL 1.029 TL
289.700  TL üzeri 10.464 TL 9.102 TL 5.687 TL 3.059 TL 1.123 TL
3001 – 3500 cm³’e kadar 289.700 TL’ye kadar 14.606 TL 13.143 TL 7.917 TL 3.952 TL 1.449 TL
289.700 TL üzeri 15.935 TL 14.337 TL 8.636 TL 4.311 TL 1.582 TL
3501 – 4000 cm³’e kadar 463.600 TL’ye kadar 22.965 TL 19.831 TL 11.679 TL 5.213 TL 2.076 TL
463.600 TL üzeri 25.054 TL 21.633 TL 12.742 TL 5.687 TL 2.265 TL
4001 cm³ ve yukarısı 550.500 TL’ye kadar 37.587 TL 28.186 TL 16.693 TL 7.503 TL 2.911 TL
550.500 TL üzeri 41.004 TL 30.749 TL 18.211 TL 8.184 TL 3.176 TL

2- Motosikletler

Motor Silindir Hacmi  (cm³)1 – 3 yaş4 – 6 yaş7 – 11 yaş12 – 15 yaş16 ve yukarı yaş
100 –   250 cm³’e kadar161 TL121 TL89 TL56 TL22 TL
251 –   650 cm³’e kadar333 TL252 TL161 TL89 TL56 TL
651 –  1200 cm³’e kadar856 TL509 TL252 TL161 TL89 TL
1201 cm³ ve yukarısı2.075 TL1.372 TL856 TL680 TL333 TL

21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 18 inci maddesiyle 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesine eklenen fıkralar uyarınca;
(I) sayılı tarifenin “1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;
a) 70 kW’ı geçmeyenler 1, 2, 3 satır numaralarında,
b) 70 kW’ı geçen fakat 85 kW’ı geçmeyenler 4, 5, 6 satır numaralarında,
c) 85 kW’ı geçen fakat 105 kW’ı geçmeyenler 7, 8 satır numaralarında,
d) 105 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler 9, 10 satır numaralarında,
e) 120 kW’ı geçen fakat 150 kW’ı geçmeyenler 11, 12 satır numaralarında,
f) 150 kW’ı geçen fakat 180 kW’ı geçmeyenler 13, 14 satır numaralarında,
g) 180 kW’ı geçen fakat 210 kW’ı geçmeyenler 15, 16 satır numaralarında,
h) 210 kW’ı geçen fakat 240 kW’ı geçmeyenler 17, 18 satır numaralarında, ı) 240 kW’ı geçenler 19, 20 satır numaralarında,
yer alan taşıt değerlerine ve yaşına isabet eden vergi tutarlarının %25’i oranında,
(I) sayılı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;
a) 6 kW’ı geçen fakat 15 kW’ı geçmeyenler bu bölümün birinci satırında,
b) 15 kW’ı geçen fakat 40 kW’ı geçmeyenler bu bölümün ikinci satırında,
c) 40 kW’ı geçen fakat 60 kW’ı geçmeyenler bu bölümün üçüncü satırında,
d) 60 kW’ı geçenler bu bölümün dördüncü satırında, yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilecektir.

A. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(II) Sayılı Tarife

Taşıt Cinsi / Oturma Yeri / Azami Toplam Ağırlık / Motor Silindir Hacmi (cm³)1 – 6 yaş7 – 15 yaş16 ve yukarı yaş
Minibüs1.029 TL680 TL333 TL
Panel Van ve Motorlu Karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm³ ve aşağısı1.372 TL856 TL509 TL
1901 cm³ ve yukarısı2.075 TL1.372 TL856 TL
Otobüs  ve Benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar2.597 TL1.551 TL680 TL
26 – 35  kişiye kadar3.114 TL2.597 TL1.029 TL
36 – 45  kişiye kadar3.466 TL2.940 TL1.372 TL
46 kişi ve yukarısı4.157 TL3.466 TL2.075 TL
Kamyonet, Kamyon, Çekici ve Benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg’a kadar923 TL613 TL301 TL
1.501 –   3.500  kg’a kadar1.867 TL1.083 TL613 TL
3.501 –   5.000  kg’a kadar2.805 TL2.334 TL923 TL
5.001 – 10.000  kg’a kadar3.114 TL2.645 TL1.241 TL
10.001 – 20.000  kg’a kadar3.742 TL3.114 TL1.867 TL
20.001 kg ve yukarısı4.681 TL3.742 TL2.175 TL

7103 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle 197 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yer alan minibüs tanımının değiştirilmesi neticesinde oturma yeri onyedi kişiye kadar olan ve insan taşımak amacıyla imal edilmiş taşıtlar da minibüs olarak vergilendirilecektir.
7103 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine eklenen fıkralar uyarınca;
(II) sayılı tarifenin “2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir hacmi)” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;
a) 115 kW’ı geçmeyenler bu bölümün birinci satırında,
b) 115 kW’ı geçenler bu bölümün ikinci satırında,
yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında,
(II) sayılı tarifedeki minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlardan sadece elektrik motoru olanlar, bu taşıtlara ilişkin tarifede yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında
vergilendirilecektir.

C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(IV) Sayılı Tarife

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı1 – 3 yaş4 – 5 yaş6 – 10 yaş11 ve yukarı yaş
Uçak ve helikopterler
1.150 kg’a kadar17.378 TL13.896 TL10.420 TL8.334 TL
1.151 – 1.800 kg.’a kadar26.072 TL20.852 TL15.639 TL12.510 TL
1.801 – 3.000 kg.’a kadar34.768 TL27.813 TL20.852 TL16.683 TL
3.001 – 5.000 kg.’a kadar43.464 TL34.768 TL26.072 TL20.852 TL
5.001 – 10.000 kg.’a kadar52.160 TL41.725 TL31.290 TL25.028 TL
10.001 – 20.000 kg.’a kadar60.855 TL48.681 TL36.506 TL29.197 TL
20.001 kg. ve yukarısı69.548 TL55.633 TL41.725 TL33.379 TL

197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları %25’i oranında uygulanır.

D. (I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(IA) Sayılı Tarife

Motor Silindir Hacmi  (cm³)1 – 3 yaş4 – 6 yaş7 – 11 yaş12 – 15 yaş16 ve yukarı yaş
1300 cm³ ve aşağısı861 TL600 TL336 TL254 TL90 TL
1301 – 1600 cm³’e kadar1.499 TL1.124 TL652 TL461 TL177 TL
1601 – 1800 cm³’e kadar2.647 TL2.068 TL1.218 TL742 TL288 TL
 1801 – 2000 cm³’e kadar4.170 TL3.211 TL1.888 TL1.124 TL443 TL
2001 – 2500 cm³’e kadar6.253 TL4.540 TL2.837 TL1.695 TL671 TL
2501 – 3000 cm³’e kadar8.720 TL7.585 TL4.739 TL2.549 TL936 TL
3001 – 3500 cm³’e kadar13.279 TL11.948 TL7.197 TL3.592 TL1.318 TL
3501 – 4000 cm³’e kadar20.878 TL18.028 TL10.617 TL4.739 TL1.888 TL
4001 cm³ ve yukarısı34.170 TL25.624 TL15.175 TL6.820 TL2.647 TL

7103 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle 197 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesine eklenen fıkra uyarınca; (I/A) sayılı tarifede yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;

a) 70 kW’ı geçmeyenler birinci satırında,
b) 70 kW’ı geçen fakat 85 kW’ı geçmeyenler ikinci satırında,
c) 85 kW’ı geçen fakat 105 kW’ı geçmeyenler üçüncü satırında,
d) 105 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler dördüncü satırında,
e) 120 kW’ı geçen fakat 150 kW’ı geçmeyenler beşinci satırında,
f) 150 kW’ı geçen fakat 180 kW’ı geçmeyenler altıncı satırında,
g) 180 kW’ı geçen fakat 210 kW’ı geçmeyenler yedinci satırında,
h) 210 kW’ı geçen fakat 240 kW’ı geçmeyenler sekizinci satırında, ı) 240 kW’ı geçenler dokuzuncu satırında,
yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilecektir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.