Değerli Kağıtlar ve Bedelleri

DEĞERLİ KAĞITLAR VE BEDELLERİ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2019 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etmektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 210 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Değerli kağıt bedelleri

MADDE 3 – (1) 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Değerli Kağıdın Cinsi Bedeli
1- Noter kağıtları :
a) Noter kağıdı 13,50 TL
b) Beyanname 13,50 TL
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 27 TL
2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14 md.)
3 – Pasaportlar 133,50 TL
4 – İkamet izni (Değişik:28/07/2016-6735/27 md.) 89 TL
5 – (Mülga:30/12/2004-5281/14 md.)
6 – (Değişik:14/01/2016-6661/3 md.)
a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 22,50 TL
b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 22,50 TL
c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 45 TL
7 – Aile cüzdanları 121 TL
8 – (Mülga:30/12/2004-5281/14 md.)
9 – Sürücü belgeleri 166 TL
10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 166 TL
11 – (Mülga:06/01/2017-680 KHK/35 md.)
12 – Motorlu araç tescil belgesi 148,50 TL
13 – İş makinesi tescil belgesi 124 TL
14 – Banka çekleri (her bir çek yaprağı) 8 TL
15 – Mavi Kart (Ek: 09/05/2012-6304/9 md.) 12,50 TL
16 – Yabancı çalışma izni belgesi (Ek: 28/07/2016-6735/27  md.) 89 TL
17 – Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek: 28/07/2016-6735/27  md.) 89 TL

(2) 14/1/2016 tarihli ve 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi ile 210 sayılı Kanuna eklenen geçici 3 üncü madde kapsamında Nüfus Cüzdanlarının bedeli 13,00 TL olarak belirlenmiştir.

(3) Birinci fıkrada yer alan tabloda belirtilen değerli kağıtlar ile ikinci fıkrada yer alan “Nüfus Cüzdanları”, muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yeni bedelleri üzerinden satılır.

(4) Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(5) Yurtdışı temsilcilikler tarafından satılan değerli kağıtların bedellerinin yabancı para cinsinden tahsilinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2018 yılının son iş günü saat 15.30’da
belirlenen gösterge niteliğindeki efektif alış kurları esas alınır ve bu hesaplamada ortaya çıkan ondalık küsuratlar tama iblağ edilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4 – (1) 30/12/2017 tarihli ve 30286 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:56) Değerli Kağıtlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Noterarat.com tarafından hazırlanan Değerli Kağıtlar ve Bedelleri listesi yetkili kurumların yayınladığı listeler doğrultusunda hazırlanmıştır. Yayınlanan listeler bilgi amaçlı olup yetkili kurumların belirlediği hüküm ve ücretler geçerlidir.